Twitter response:
Rodičovské združenie

Predseda RZ : Molnárová Katarína

Zástupca RZ : Sládečková

Pokladník RZ: Medľová Martina

Rodičovské združenie pri MŠ Šustekova 33 je od roku 2002 obšianske združenie – čiže je právny subjekt a môže poberať 2% z daní, ktoré každoročne odvádzate štátu.

IČO : 173196170896 – nášho Občianskeho združenie treba vpísať do daňového priznanie. Plné znenie názvu znie Rodičovské združenie pri Materskej škole Šustekova 33.

tlačivo na poukázanie 2% – vyhlasenie-o-poukazani-dane za rok 2020 -1

Vaše iné dobrovoľné mimoriadne príspevky a dary pre našu materskú školu prosíme zasielať priamo na číslo účet Rodičovského združenia v Slovenskej sporiteľni : 0176595132/0900  , IBAN -SK7909000000000176595132

Rada rodičovského združenia zastupuje práva a povinnosti všetkých rodičov materskej školy (hlavne v právnych úkonoch), je volená rodičmi spravidla na začiatku školského roku.

Príspevok ZRPŠ, ktorý sa platí na účet rodičovského združenia vo výške 40,00€ polročne –  z tohto príspevku sú hradené všetky kultúrne podujatia pre deti a potreby detí podľa stanov a štatútu rodičovského združenia.

Výkon práv a povinnosti detí, zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy (§ 144 zákona NR SR č. 245/2009 z.z. o výchove a vzdelávaní)

Dieťa má právo:

 • Bezplatné vzdelávanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • Vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
 • Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti,  možnosti a zdravotný stav,
 • Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etickej príslušnosti,
 • Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • Úctu k svojej osobe a na zabezpečenia ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • Právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s použitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • Žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta, s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 • Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
 • Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
 • Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole je rodič povinný bez zbytočného odkladu oznámiť materskej škole príčinu jeho neprítomnosti,
 • pravidelne uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
Štatút rodičovského združenia