Twitter response:
Rada školy

Členovia rady školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1

Erika Hanáková

predseda

pedag. zamestnancov

2

Danka Janočková

podpredseda

pedag. zamestnancov

3

Anna Borošová

člen

zriaďovateľa

4

Mgr.Adriana Veizerová

člen

rodičov

5

Peter Vavrušek

člen

rodičov

6

Denisa Durecová

člen

nepedag. zamestnancov

7

Ing.Arch. Drahan Petrovič

člen

zriaďovateľa

 

Rada školy pri MŠ Šustekova33 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 21.09.2020. Funkčné obdobie začalo dňom 21.09.2020 na obdobie 4 rokov.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja materskej školy, k návrhu na zrušenie materskej školy