Twitter response:
Rada školy

Členovia rady školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1

Erika Hanáková

predseda

pedag. zamestnancov

2

Danka Janočková

podpredseda

pedag. zamestnancov

3

Anna Borošová

člen

zriaďovateľa

4

Tomáš Kanovský 

člen

rodičov

5

Matej Blažovský 

člen

rodičov

6

Denisa Durecová

člen

nepedag. zamestnancov

7

Anna Dyttertová

člen

zriaďovateľa

 

Rada školy pri MŠ Šustekova33 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 07. 06. 2016. Funkčné obdobie začalo dňom 15. 06. 2016 na obdobie 4 rokov.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja materskej školy, k návrhu na zrušenie materskej školy