Twitter response:
Prijímanie detí

Informácie o prijímaní detí do MŠ 2021/2022

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne od 3. mája do 7. mája 2021 v 24 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Materská škola Šustekova 33:

scenom/online na mail: mssustekova33@gmail.com

alebo podanie žiadosti osobne :

v dňoch 3.5.2021 – 7.05.2021 v čase od 9,30-14,00 hod 

žiadame Vás do žiadosti  v poznámke uviesť, do ktorej mš ste dieťa ešte zapísali

Mestská časť na svojom území určuje dvadsaťštyri spádov materských škôl. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je vymedzený konkrétnymi ulicami a orientačnými číslami bytových domov. Spády MŠ platia pre deti, ktoré budú od 01. 09. 2021 plniť povinné predprimárne vzdelávanie, t.j. pre predškolákov.

Spád Materskej školy, Bulíkova 25, Bratislava tvorí:
Bulíkova, Mamateyova, Pankúchova, Polereckého

Spád Materskej školy, Haanova 9, Bratislava tvorí:
Furdekova, Haanova

Spád Materskej školy, Jankolova 8, Bratislava tvorí:
A. Gwerkovej, Dolnozemská, Jankolova, Májová, M. C. Sklodowskej, Medveďovej

Spád Materskej školy, Lachova 31, Bratislava tvorí:
Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov

Spád Materskej školy, Macharova 1, Bratislava tvorí:
Černyševského, Farského, Krasovského, Mánesovo námestie, Muchovo námestie, Vavilovova

Spád Materskej školy, Pifflova 10, Bratislava tvorí:
Belinského, Jungmanova, Macharova, Pifflova, Vlastenecké námestie, Wolkrova

Spád Materskej školy, Šustekova 33, Bratislava tvorí:
Blagoevova, Bosákova, Klokočova, Kočánková, Lužná, Pobrežná, Sosnova, Šustekova

Oznam_miesto_termín_žiadosti_prijatie-do_MŠ_2021_2022

Usmernenie_spády_MŠ_povinné-predprimárne_vzdelávanie_2021_2022

Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-2

Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-word

—————————————————————————————————————————–

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
v Materskej škole, Šustekova 33, 85104 Bratislava
pre školský rok 2021/2022

 Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V zmysle § 59 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

 deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávania povinné

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.

 V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona určuje riaditeľka MŠ ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy, Šustekova 33, 85104  Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ,do naplnenia kapacít materskej školy, budú prednostne prijímané deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

 a)  deti, ktoré nedovŕšia   do 31.08. 2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný    súhlas   príslušného   zariadenia   výchovného   poradenstva   a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole, Šustekova 33, 85104 Bratislava aj v školskom roku 2021/2022,

c)  ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

d) ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),

e) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

    • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 3

V zmysle § 59 ods.   7   školského   zákona   riaditeľka   MŠ   o prijatí   dieťaťa   rozhodne do 15. 06. 2021.