Twitter response:
Prijímanie detí

Oznam o termíne a podmienkách prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2018/2019.

OZNAM

Vedenie MŠ Šustekova 33 oznamuje, že prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční nasledovne:
od 8.4. do 16.04.2019
v dňoch od 08.04 (pondelok) – 10.4. 2019 (streda) v čase od 8,00 – 15,00 hod
v dňoch od 11.4(štvrtok) – 16.4.2018 (piatok) v čase 10,00 – 16,00 hod

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostanú zákonní zástupcovia dieťaťa najneskôr do 14. 06. 2019.

Do triedy materskej školy sa zaraďujú spravidla deti rovnakého veku. Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku sa zaraďujú do prípravnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Počet detí zaradených do triedy nesmie byť vyšší ako
a) 20 v triede pre tri až štvorročné deti,
b) 21 v triede pre štyri až päťročné deti,
c) 22 v triede pre päť až šesťročné deti,
d) 21 v triede pre tri až šesťročné deti.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:
a) Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
c) deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


Ostatné podmienky:

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:
a) súrodenci už umiestnených detí v MŠ


V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

Prijímanie detí do materskej školy

(1) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
(2) Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.
Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
(3) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.
Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase.
Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.