Twitter response:
Poplatky

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka rova 1, 851 01 Bratislava

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. V zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka je táto suma 25 eur.


Číslo účtu – IBAN

od 1.9.2016 treba poplatky za MŠ uhrádzať na číslo účtu:
SK32 0900 0000 0051 1752 2323
variabilný symbol: 9128xxxx

Poplatok je možné uhrádzať aj bankovým prevodom.

Pričom je potrebné:
  • uviesť variabilný symbol : 9128xxxx (xxxx – špecifické číslo, ktoré má pridelené každé dieťa)
  • špecifický symbol : je daný mesiacom a rokom (napr. na september 2014 bude nasledovný : 92014)
  • do doplňujúcich údajov uviesť aj meno dieťaťa (uvedenie len čísla účtu, z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať).

Ako doplňujúci údaj neuvádzajte vlastné meno a priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ani mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú. Takéto platby sa taktiež nedajú identifikovať. Je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, prípadne i triedu.
Poplatok za MŠ môže rodič uskutočniť aj jednorázovo a to po dohovore s riaditeľom školy.
V prípade straty šeku je možné požiadať o nový šek, prípadne platiť šekom, ktorý vám dajú na pošte (v takom prípade potrebujete vyššie uvedené č. účtu). Strata šeku nie je ospravedlnením za neuskutočnenú úhradu.


Strava pre deti materskej školy sa pripravuje v školskej jedálni pod vedením vedúcej školskej jedálne p. Mikulášikovej a ďalších 2 zamestnancov. Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výdavky na stravovanie. Príspevok na stravovanie je určený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 o určení príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Hradia sa vopred od 20. do 30. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci bezhotovostným stykom, šekmi alebo bankovým prevodom. Doklad o zaplatení predkladá rodič triednej učiteľke. Na stravovanie v školskej jedálni prihlasuje a odhlasuje zákonný zástupca svoje dieťa u vedúcej školskej jedálne. Prvotnú evidenciu o počte stravníkov vykonáva triedna učiteľka na základe osobného dohovoru s rodičom. Počet prihlásených stravníkov zisťuje zamestnanec školskej jedálne o 8,00 hod. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič buď osobne, alebo telefonicky najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. V prípade, že tak neurobí, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Dieťa v materskej škole na stravovanie môže prihlasovať na odoberanie desiaty, obeda a olovrantu podľa dohody rodiča s vedúcou školskej jedálne.

Do materskej školy je zakázané nosiť akékoľvek potraviny, stravu z domu. Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie konzumovať.

V prípade, že zákonný zástupca do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca neuhradí výdavky na stravovanie dieťaťa, vedúca školskej jedálne pri materskej škole upozorní zákonného zástupcu osobne, alebo písomne na túto povinnosť, ktorú mu prikazuje vnútorný poriadok materskej školy. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti zákonného zástupcu bude problém riešený ako opakované závažné porušenie vnútorného poriadku materskej školy. Jedlo sa deťom podáva podľa vopred vypracovaného harmonogramu, ktorý je vyvesený v jedálni na nástenke.