Twitter response:
Poplatky

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku na režijné náklady a spôsob ich úhrady.

S účinnosťou od 01.01.2021 vstúpila do platnosti novela VZN č. 15/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, v ktorej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku a spôsob úhrady na režijné náklady.

Schválená novela VZN je zverejnená na www.petrzalka.sk v časti samospráva, všeobecne záväzné nariadenia :

 Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

 • v zmysle § 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.“
 • z uvedeného dôvodu miestne zastupiteľstvo schválilo jednotnú sumu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre všetky deti vo výške 40,- €/dieťa/mesiac. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci;
 • deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky príspevok za pobyt dieťaťa neplatia
 • poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020 rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne, nákup tonerov, pomôcky pre deti – pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné)

 Výška príspevku na režijné náklady a spôsob úhrady:

 • poslanci miestneho zastupiteľstva schválili úpravu v § 5 školské jedálne v spôsobe a výške úhrady režijných nákladov za prípravu jedla;
 • za režijné náklady pri zariadeniach školského stravovania sa považujú mzdy zamestnancov, poistné odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady (kúrenie, voda, plyn, elektrická energia, inventár, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky) a ostatné prevádzkové náklady, ktoré sa neustále zvyšujú a v súvislosti s tým narastajú aj výdavky na režijné náklady na prípravu jedla v školských jedálňach;
 • po prepočte reálne výdavky režijných nákladov na prípravu jedla  pre dieťa  v MŠ v roku 2019 činili 2,10 € na deň. V ZŠ náklady na prípravu obeda pre žiaka v roku 2019 boli vo výške 1,86 € na deň;
 • z dôvodu neustáleho zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ, miestny poslanci schválili úhradu režijných nákladov realizovať paušálne na mesiac, nakoľko prevádzka školy a školskej jedálne je zabezpečená aj s nákladmi na personál a výdavkami na energie, či je konkrétne dieťa v škole alebo nie
 • uhradený paušálny príspevok za neodobraté jedlo sa zákonnému zástupcovi dieťaťa nevracia, ak v daný mesiac odobral čo i len jedno jedlo. Vráti sa len v prípade, ak dieťa v daný mesiac neodobralo ani jedno jedlo, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke;
 • po prepočte reálne výdavky režijných nákladov na prípravu jedla  pre dieťa  v MŠ v roku 2019 činili 2,10 € na deň, nakoľko v MŠ sa pripravujú aj doplnkové jedlá – desiata a olovrant. V ZŠ náklady na prípravu obeda pre žiaka v roku 2019 boli vo výške 1,86 € na deň;
 • vychádzajúc z reálnych nákladov výdavkov na režijné náklady v ZŠ a MŠ poslanci miestneho zastupiteľstva schválili výšku príspevku na režijné náklady nasledovne:
 •  

kategória stravníkov

mesačný príspevok na režijné náklady

Individuálne zabezpečovanie diétnej stravy

dieťa MŠ

12€/mesiac

6 €/mesiac

     

Číslo účtu – IBAN

 poplatky za MŠ  sa uhrádzajú na číslo účtu:
SK32 0900 0000 0051 1752 2323
variabilný symbol: 9128xxxx

Poplatok je možné uhrádzať aj bankovým prevodom.

Pričom je potrebné:
 • uviesť variabilný symbol : 9128xxxx (xxxx – špecifické číslo, ktoré má pridelené každé dieťa)
 • špecifický symbol : je daný mesiacom a rokom (napr. na september 2014 bude nasledovný : 92014)
 • do doplňujúcich údajov uviesť aj meno dieťaťa (uvedenie len čísla účtu, z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať).

Ako doplňujúci údaj neuvádzajte vlastné meno a priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ani mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú. Takéto platby sa taktiež nedajú identifikovať. Je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, prípadne i triedu.
Poplatok za MŠ môže rodič uskutočniť aj jednorázovo a to po dohovore s riaditeľom školy.
V prípade straty šeku je možné požiadať o nový šek, prípadne platiť šekom, ktorý vám dajú na pošte (v takom prípade potrebujete vyššie uvedené č. účtu). Strata šeku nie je ospravedlnením za neuskutočnenú úhradu.


Strava pre deti materskej školy sa pripravuje v školskej jedálni pod vedením vedúcej školskej jedálne p. Mikulášikovej a ďalších 2 zamestnancov. Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výdavky na stravovanie. Príspevok na stravovanie je určený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 o určení príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Hradia sa vopred od 20. do 30. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci bezhotovostným stykom, šekmi alebo bankovým prevodom. Doklad o zaplatení predkladá rodič triednej učiteľke. Na stravovanie v školskej jedálni prihlasuje a odhlasuje zákonný zástupca svoje dieťa u vedúcej školskej jedálne. Prvotnú evidenciu o počte stravníkov vykonáva triedna učiteľka na základe osobného dohovoru s rodičom. Počet prihlásených stravníkov zisťuje zamestnanec školskej jedálne o 8,00 hod. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič buď osobne, alebo telefonicky najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. V prípade, že tak neurobí, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Dieťa v materskej škole na stravovanie môže prihlasovať na odoberanie desiaty, obeda a olovrantu podľa dohody rodiča s vedúcou školskej jedálne.

Do materskej školy je zakázané nosiť akékoľvek potraviny, stravu z domu. Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie konzumovať.

V prípade, že zákonný zástupca do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca neuhradí výdavky na stravovanie dieťaťa, vedúca školskej jedálne pri materskej škole upozorní zákonného zástupcu osobne, alebo písomne na túto povinnosť, ktorú mu prikazuje vnútorný poriadok materskej školy. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti zákonného zástupcu bude problém riešený ako opakované závažné porušenie vnútorného poriadku materskej školy. Jedlo sa deťom podáva podľa vopred vypracovaného harmonogramu, ktorý je vyvesený v jedálni na nástenke.