Twitter response:
Krúžky

Organizovanie aktivít, krúžkovej činnosti a nadštandartných aktivít.

Organizovanie aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí pre deti sa v materskej škole realizuje na základe vyjadrenia súhlasu zákonných zástupcov na plenárnej schôdzi rodičovského združenia. Nadštandartné aktivity: lyžovanie, korčuľovanie, plávanie, sánkovanie, saunovanie, tenis, škola v prírode, krúžková činnosť atď. sa organizujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu a len v popoludňajších hodinách.

Krúžková činnosť.

Krúžková činnosť sa uskutočňuje od druhu krúžku (tanečný, spevácky,). Na výučbu krúžkov môžu byť prihlásené deti len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Krúžková činnosť prebieha v dopoludňajších hodinách počas výchovno-vzdelávacieho procesu ako neoddeliteľná súčasť realizovania školského vzdelávacieho programu realizovaná učiteľkami materskej školy – Tvorivá dielnička, Riekankovo, Malí madelári, Malí vedci, krúžok Na ľudovú nôtu (spev, tanečná príprava, hra na hudobnom nástroji), Základy počítačovej gramotnosti. Krúžok výtvarnej výchovy a keramiky bude realizovaný v popoludňajších hodinách za takých istých podmienok ako prebieha výučba cudzieho jazyka.

,,Tvorivá dielnička,malí modelári“ –  vedie p.učiteľka Mikulová Miriam

Všeobecné ciele projektu:  podnecovať u detí fantáziu, tvorivosť, zmysel pre výtvané vyjadrenie predstáv s využitím rúznych zaujímavých netradičných výtvarných techník a materiálov.

 

,,Na ľudovú nôtu“ – vedie p. učiteľka  Kružliaková Blanka

Zameranie : podporiť u detí vzťah k folklóru, rozvíjať národné cítenie, oboznámiť deti so slovenskou ľudovou piesňou, s tanečnými motívmi slovenského ľudového tanca a uplatňovať ich v ľudových choreograficky upravených tanečných kompozíciách, formovať pohybové návyky a zručnosti, zlepšiť pohybovú koordináciu a orientáciu v priestore, rozvíjať pohybovú pamäť a hudobnosť.

Cieľ : spievať s melodickým a harmonickým sprievodom, pohotovo reagovať na striedanie spevu sólistov a skupín, na predohru, medzihru a dohru, naučiť deti zosúladiť pohybový prejav s hudbou

,,Malí vedci“– vedie p. učiteľka Hanáková Erika

Zámer projektu: Pomôcť deťom vstúpiť do sveta vedy hravou formou a zážitkovým učením v spojení so samoobjavovaním. 

Všeobecné ciele projektu:  Naučiť sa viac o prírodných zákonoch, s ktorými sa deti bežne múžu stretnúť. Rozvinúť schopnosť pozorovať okolie s lepšími znalosťami a uvedomiť si, že svet okolo nás je skutočne zaujímavý. Prostredníctvom jednoduchých pokusov rozvíjať predstavivosť a trpezlivosť detí.

,,Základy počítačovej gramotnosti“ – p. učiteľka Mikušová Jana

Hlavný zámer: Celý svet predstavuje vysoko technologickú spoločnosť a pre veľkú väčšinu jej obyvateľov sa používanie mobilných telefónov, bankomatov a osobných počítačov stalo každodennosťou. Preto by deti pred dosiahnutím veku 6 rokov mali zistiť a identifikovať ako sa používajú technológie v ich každodennom živote, mali by na podporu svojho vzdelávania používať počítače a naprogramovateľné hračky. Budeme deti podporovať pri sledovaní a rozprávaní sa o používaní IKT v ich prostredí a podmienkach: napr. môžeme sa na prechádzkach rozprávať o semaforoch, telefónoch, pouličných lampách, snímačoch čiarových kódov, ktorými sa snímajú ceny v obchodoch,….. Používanie a sledovanie IKT v každodennom živote je aj veľmi dobrým integračným prostriedkom k spolupráci s rodinou – nakoľko i rodičia a iní dospelí rôzne IKT vo svojom okolí používajú veľmi často.

Plavecká predpríprava, korčuľovanie, lyžovanie, gymnastika

Organizácia kurzov sa zabezpečuje na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov. Výučbu zabezpečujú odborný cvičitelia, ktorí sú za bezpečnosť deti počas výučby plne zodpovední. Učiteľka zabezpečuje dozor nad deťmi pri ceste autobusom na (plaváreň, klzisko, svah, telocvičňa) a späť. Pomáha pri prezliekaní detí v šatni, zabezpečuje hygienu a stará sa o osobné veci detí. Dieťa sa nesmie pohybovať po plavárni, klzisku, svahu, telocvični samé bez dozoru.

Výučba jazykov

Na základe požiadavky zákonných zástupcov a písomnej prihlášky sa v materskej škole organizuje nadštandartná vzdelávacia činnosť- výučba anglického  jazyka. Výučbu zabezpečuje vzdelávacia ustanovizeň s patričnou certifikáciou. Uskutočňuje sa 2 x v týždni v popoludňajších hodinách podľa dohody s riaditeľkou materskej školy a lektorkou jazyka. Výučbu cudzieho jazyka zabezpečuje odborný lektor, ktorý zodpovedá za bezpečnosť detí. Výučba jazykov sa organizuje na základe informovaného súhlasu rodiča. Poplatky zákonní zástupcovia uhrádzajú poštovou poukážkou vzdelávacej agentúre.