Twitter response:
Krúžky

Organizovanie aktivít, krúžkovej činnosti a nadštandartných aktivít.

Organizovanie aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí pre deti sa v materskej škole realizuje na základe vyjadrenia súhlasu zákonných zástupcov na plenárnej schôdzi rodičovského združenia. Nadštandartné aktivity: lyžovanie, korčuľovanie, plávanie, sánkovanie, saunovanie, tenis, škola v prírode, krúžková činnosť atď. sa organizujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu a len v popoludňajších hodinách.

Krúžková činnosť.

Krúžková činnosť sa uskutočňuje od druhu krúžku (tanečný, spevácky,). Na výučbu krúžkov môžu byť prihlásené deti len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Krúžková činnosť prebieha v dopoludňajších hodinách počas výchovno-vzdelávacieho procesu ako neoddeliteľná súčasť realizovania školského vzdelávacieho programu realizovaná učiteľkami materskej školy –  Na ľudovú nôtu – Varila myšička, Knižka je môj kamarát, Fit-lopty, Jóga pre deti, Malí vedci, 

,,Varila myšička – na ľudovú nôtu -vedie p. učiteľka  Kružliaková Blanka, Galbavá Tatiana

Zameranie : podporiť u detí vzťah k folklóru, rozvíjať národné cítenie, oboznámiť deti so slovenskou ľudovou piesňou, s tanečnými motívmi slovenského ľudového tanca a uplatňovať ich v ľudových choreograficky upravených tanečných kompozíciách, formovať pohybové návyky a zručnosti, zlepšiť pohybovú koordináciu a orientáciu v priestore, rozvíjať pohybovú pamäť a hudobnosť.

Cieľ : spievať s melodickým a harmonickým sprievodom, pohotovo reagovať na striedanie spevu sólistov a skupín, na predohru, medzihru a dohru, naučiť deti zosúladiť pohybový prejav s hudbou

,,Knižka je môj kamarát– vedie p. učiteľka Hanáková Erika

Zámer projektu: Pomôcť deťom vytvoriť si kladný vzťah ku knihám a podporiť u detí predčitateľskú gamotnosť hravou formou a zážitkovým učením v spojení so samoobjavovaním. 

Všeobecné ciele projektu:  predčitateľská gramotnosť je pre deti v predprimárnom vzdelávaní a pripravenosť na školu veľmi dôležitá, je neoddelitelnou sučasťou každodenného života, deti sa naučia ako sa správať ku knihe, ako s ňou správne narábať, ako vzniká kniha,….. a mnoho zaujímavostí z histórie, ako sa písali knihy kedysi.

,,Fit-lopty“ – vedie p. učiteľka Janočková Dana

,, Jóga pre deti“ – vedie p. učiteľka Uličná Eva

Zámer projektu: sú to aktivity pre deti, ktoré podporujú zdravý rast detí, podpoujú ich obratnosť, podporujú vývin hrubej a jemnej motoriky

 

Plavecká predpríprava, korčuľovanie, lyžovanie, gymnastika

Organizácia kurzov sa zabezpečuje na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov. Výučbu zabezpečujú odborný cvičitelia, ktorí sú za bezpečnosť deti počas výučby plne zodpovední. Učiteľka zabezpečuje dozor nad deťmi pri ceste autobusom na (plaváreň, klzisko, svah, telocvičňa) a späť. Pomáha pri prezliekaní detí v šatni, zabezpečuje hygienu a stará sa o osobné veci detí. Dieťa sa nesmie pohybovať po plavárni, klzisku, svahu, telocvični samé bez dozoru.

Výučba jazykov

Na základe požiadavky zákonných zástupcov a písomnej prihlášky sa v materskej škole organizuje nadštandartná vzdelávacia činnosť- výučba anglického  jazyka. Výučbu zabezpečuje vzdelávacia ustanovizeň s patričnou certifikáciou. Uskutočňuje sa 2 x v týždni v popoludňajších hodinách podľa dohody s riaditeľkou materskej školy a lektorkou jazyka. Výučbu cudzieho jazyka zabezpečuje odborný lektor, ktorý zodpovedá za bezpečnosť detí. Výučba jazykov sa organizuje na základe informovaného súhlasu rodiča. Poplatky zákonní zástupcovia uhrádzajú poštovou poukážkou vzdelávacej agentúre.