Twitter response:
Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Helena Mikulášiková

Hlavná kuchárka : Majáková Anna

Pomocná kuchárka : Vargová Alžbeta, Drábiková Renáta

Konzultačné hodiny:

každý utorok od 15,00 do 17,00 hod.

a štvrtok od 9,00 do 13,00 hod

Strava pre deti materskej školy sa pripravuje v školskej jedálni pod vedením vedúcej školskej jedálne p. Helene Mikulášikovej a ďalších 2 zamestnancov. Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výdavky na stravovanie. Príspevok na stravovanie je určený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 o určení príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Hradia sa vopred od 20. do 30. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci bezhotovostným stykom, šekmi alebo bankovým prevodom. Doklad o zaplatení predkladá rodič triednej učiteľke. Na stravovanie v školskej jedálni prihlasuje a odhlasuje zákonný zástupca svoje dieťa u vedúcej školskej jedálne. Prvotnú evidenciu o počte stravníkov vykonáva triedna učiteľka na základe osobného dohovoru s rodičom. Počet prihlásených stravníkov zisťuje zamestnanec školskej jedálne o 7,30 hod. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič buď osobne, alebo telefonicky najneskôr do 7,30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. V prípade, že tak neurobí, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Dieťa v materskej škole na stravovanie môže prihlasovať na odoberanie desiaty, obeda a olovrantu podľa dohody rodiča s vedúcou školskej jedálne.

Do materskej školy je zakázané nosiť akékoľvek potraviny, stravu z domu. Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie konzumovať.

V prípade, že zákonný zástupca do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca neuhradí výdavky na stravovanie dieťaťa, vedúca školskej jedálne pri materskej škole upozorní zákonného zástupcu osobne, alebo písomne na túto povinnosť, ktorú mu prikazuje vnútorný poriadok materskej školy. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti zákonného zástupcu bude problém riešený ako opakované závažné porušenie vnútorného poriadku materskej školy. Jedlo sa deťom podáva podľa vopred vypracovaného harmonogramu, ktorý je vyvesený v jedálni na nástenke.

Jedálny lístok

Čo dnes varíme