Twitter response:
Denný poriadok

Prevádzka materskej školy: 6,30– 17,00 hod

Organizácia dňa v materskej škole

Denný poriadok materskej školy je dostatočne pružný, aby umožňoval reagovať na individuálne možnosti detí a ich aktuálne potreby. Pedagogický zamestnanci dbajú pri výchove a vzdelávaní na striedanie spontánnych a riadených činností a ohľadom na záujmy a okamžitú dispozíciu detí. To isté platí pre aktivity, ktoré sú deťom ponúkané nadštandartne. Materská škola vytvára podmienky pre individuálne, skupinové aj frontálne aktivity detí, na ktorých sa majú možnosť deti zúčastniť podľa vlastného záujmu. V dennom poriadku sú pravidelne zaraďované pohybové aktivity. Ďalšie pohybové aktivity sú podriadené vplyvom ročných období : výlety, exkurzie, turistické vychádzky, plávanie, korčuľovanie, gymnastika, škola v príroda,…

Pobyt vonku

Pobyt vonku sa realizuje spravidla dve hodiny dopoludnia a dve hodiny popoludní v závislosti od dĺžky pobytu dieťaťa v školskom zariadení a od vplyvov počasia v každom ročnom období. Pobyt a dĺžka pobytu môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých poveternostných a meteorologických podmienkach – víchrica, prudký dážď, teploty pod 10°C, pri teplotách nad 30°C, pri nadmernom znečistení ovzdušia. Pri pobyte vonku plníme úlohy vyplývajúce z školského vzdelávacieho programu, úlohy zabezpečujúce dostatočnú pohybovú aktivitu a telesné cvičenia detí v prírode. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť plnohodnotnú ,organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, musí mať prehľad o deťoch, dbať na ich bezpečnosť, dodržiavať požiadavky bezpečnosti ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

Denny poriadok