Twitter response:
Aktuality

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2022/2023

V jedenástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa uskutoční v úvode apríla.

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a v zmysle odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnenom v Školskom semafore zo dňa 25.2.2022 sa zápis detí do I. ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023 uskutoční v termíne:

01. apríla 2022 v čase od 15:00 do 18:00 (piatok)
02. apríla 2022 v čase od 08:00 do 12:00 (sobota)

Vážení rodičia,

nastal  čas zápisu vášho dieťatka do základnej školy. Zdôrazňujem, že zápis sa týka všetkých detí, ktoré dovŕšia do 31.08.2022 –  6 rokov. Pre tieto deti je zápis do prvého ročníka povinný a to aj pre deti, ktoré boli na zápise aj minulý rok, ale potom pokračovali ešte rok v MŠ a majú trvalý pobyt v našej mestskej časti.

VIAC INFORMÁCIÍ nájdete v priloženom dokumente.

Zapis-do-I.-rocnika-22-23

OŠaŠ_MZ__VZN-o-školských-obvodoch

——————————————————————————————————– 

Prijímanie detí do materských škôl v školskom roku 2022/2023

Petržalka > Školstvo – články > Materské školy > Prijímanie detí do materských škôl v školskom roku 2022/2023

Dátum zverejnenia: 17. marca 2022

Mestská časť Bratislava-Petržalka zverejnila informácie o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti pre školský rok 2022/2023.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl so zriaďovateľom uskutoční v termíne od 2. mája do 6. mája 2022.

Ďalšie inštrukcie k podávaniu písomnej žiadosti či podmienkam prijímanie detí nájdete v priloženom dokumente.

oznam-prijimanie-do-MS

MŠ Šustekova 33 – príjem žiadostí do materskej školy na školský rok 2022/2023:

osobne s dieťaťom

od 2.5.2022 – do 6.5.2022 

v čase od 9,00 – do 14,00 hod.

Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-2

Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-word

pisomne_vyhlasenie_podpis_rodica

pisomne_vyhlasenie_o_splnomocneni_rodica

VZN_spadove_materske_skoly

—————————————————————————————————–

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Šustekova 33, 85104 Bratislava pre školský rok 2022/2023

 Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V zmysle § 59 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

 1 – deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávania povinné – 

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.

 V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona určuje riaditeľka MŠ ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy, Šustekova 33, 85104  Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ,do naplnenia kapacít materskej školy, budú prednostne prijímané deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a)  deti, ktoré nedovŕšia   do 31.08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný    súhlas   príslušného   zariadenia  poradenstva   a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole, Šustekova 33, 85104 Bratislava aj v školskom roku 2022/2023,

c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

    • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 3

V zmysle § 59 ods.   7   školského   zákona   riaditeľka   MŠ   o prijatí   dieťaťa   rozhodne do 30.06.2022.

d)  ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,(okrem detí, ktoré budú plniť od 1.9.2023 povinnú predškolskú prípravu)

e) ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),

 ————————————————————————————–

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku na režijné náklady a spôsob ich úhrady.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2022 zo dňa 22. 02. 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019,
č. 15/2019, č. 18/2019, č. 15/2020 a 4/2021.

vyhlásenie o bezpríznakovosti od 25.2.2022

———————————————————————————-

Prevádzka materskej školy v školskom roku 2021/2022 je nasledovne:

Na základe rozhodnutí MŠVVaŠ  ako aj podmienok uvedených v uzneseniach vlády SR  po zvážení epidemiologickej situácie oznamujeme, že od 1.9. 2021 bude v prevádzke 24 materských škôl .

Prevádzka MŠ  je určená pre všetky deti – prezenčne.

Prevádzka MŠ Šustekova 33 je od 6,30- do 17,00 hod.

 

K nástupu potrebujete:

vyhlásenie o bezpríznakovosti od 25.2.2022