Twitter response:
Aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020

VZN-o-príspevkoch zákonných zástupcov

—————————————————————————————————–

Prevádzka mš je od 1.09.2021 nasledovne:

Na základe rozhodnutí MŠVVaŠ  ako aj podmienok uvedených v uzneseniach vlády SR  po zvážení epidemiologickej situácie oznamujeme, že od 1.9. 2021 bude v prevádzke 24 materských škôl .

Prevádzka MŠ  je určená pre všetky deti – prezenčne.

Prevádzka MŠ Šustekova 33 je od 6,30- do 17,00 hod.

 

K nástupu potrebujete:

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 28.11.2021