Twitter response:
Aktuality

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Na    základe    opatrení     Úradu     verejného     zdravotníctva     SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa obnovuje prevádzka materských škôl v riaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti:

Prevádzka materských škôl je zriaďovateľom stanovená od 7:00 h do 16,00 h 

 • Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí s rozličných tried („zberné“ triedy)
 • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do  materskej školy  vo  vonkajších  a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Podľa miestnych podmienok, množstva študentov a personálu je možné zvažovať jednu z nasledujúcich možností:
  • Štandardným spôsobom, pri zaistení nižšie uvedených pravidiel
   • odporúčame zabezpečiť stravovanie tak, aby sa triedy nepremiešavali.
   • podľa možností stravovanie po triedach a nepremiešavať so stravníkmi iných tried