Twitter response:

Aktuality

Viac tu

Školská jedáleň

Viac tu

Kontakt

Kontakt
O nás

content_img_1

Vlastné zameranie materskej školy

Pedagogický proces uplatňovaný v tunajšej MŠ je charakterizovaný aktuálnymi inovačnými trendmi, obohacovanými prvkami tunajších projektov – tvorivá dramatika, škola podporujúcej zdravie a zdravý životný štýl, konštruktivistická výchova, uplatňovanie Eľkoninovej metódy. Aktualizáciu novodobých trendov získavame a následne aplikujeme i zo zdrojov Pdf UK – pretože sme fakultnou MŠ. Neformálne spolupracujeme, s logopedickou poradňou, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), s Dialógom a na prvom mieste so ZŠ Pankúchová, kde je naším základným cieľom pripraviť naše dieťa na najoptimálnejšie zaškolenie. Odbornú fundovanosť si zvyšujeme samoštúdiom, internými otvorenými hodinami s rozborovou činnosťou, návštevou ponúkaných metodických podujatí organizovaných kompetentnými inštitúciami formou kontinuálneho celoživotného vzdelávania.

Ťažisko plánovaných a následne realizovaných podujatí tejto MŠ sa opiera a akceptuje predstavy a požiadavky rodičov, ktorých sú následne aj oni aktívnymi spolutvorcami a spoluaktérmi. Od marca 2009 participujeme i na medzinárodnom projekte „Prevenciou proti jazykovej dyslexii u detí“

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy je vypracovaný v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky 308/2009 Z.z. o materskej škole, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy Šustekova 33, 851 04 Bratislava.

Materská škola na Šustekovej 33 bola zriadená 1.8.1981. V súčasnosti je zrenovovanou 4-triednou materskou školou, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, zaškoľuje deti od 2 do 6 rokov po nástup do základnej školy i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Budova materskej školy je jednoposchodová, má po dve triedy na prízemí a dve triedy na poschodí. Súčasťou dvoch tried sú aj terasy, využívané na hry a cvičenie s deťmi. Súčasťou každej triedy je detská spálňa, samostatné sociálne zariadenia pre deti, umyváreň a detská šatňa. Materská škola má vlastnú jedáleň a kuchyňu. Nábytok v triedach vyhovuje detskému vzrastu, je účelný a  bezpečný. Súčasťou MŠ je aj priestranný členitý školský dvor, vybavený preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskami a šmykľavkou, ktorý je využívaný deťmi okrem hier aj na realizáciu aktivít na rozvíjanie v oblasti perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-motorickej oblasti.

Charakteristika materskej školy

Výchovno – vzdelávací proces tunajšej materskej školy je charakterizovaný posilnením prvkami tvorivej dramatiky, prvkami konštruktivistickej výchovy a projektu ,, Slnečnica“ so zameraním na zlepšenie zdravotného stavu detí. Realizujeme aktivity v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom posilniť u detí pozitívny postoj k ochrane životného prostredia. Pedagogické pôsobenie je umocnené aj činnosťou metodického združenia a krúžkovými aktivitami pod vedením interných pedagógov a externých lektorov. Deti sa rozvíjajú v oblasti umelecko-estetickej, pohybovo-tanečnej, hudobnej a výtvarnej. Deti majú možnosť rozširovať svoje poznatky i prostredníctvom informačno-komunikačných a digitálnych technológií. Rozširujú si znalosti aj v oblasti cudzích jazykov. Celý pedagogický proces a nadštandardné aktivity sa realizujú v súlade so Školským vzdelávacím programom (ŠkVP) ,,RADOSŤ“.

Materská škola môže poskytovať predprimárne vzdelávanie deťom dopoludnia, popoludní alebo po dohode so zákonným zástupcom len v určitých dňoch v týždni (§ 2, ods. 2 vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky 308/2009 o materskej škole).

Čas prevádzky materskej školy určila riaditeľka materskej školy od 6,30 hod. do 17,00 hod. denne (pondelok – piatok). Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami na plenárnej schôdzi Rodičovského združenia, ktorí to potvrdili aj svojim podpisom a odsúhlasená zriaďovateľom školy Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.

 

Riaditeľka materskej školy: Jana Mikušová

Zástupkyňa materskej školy: Blanka Kružliaková

podakovanie 2020